DOKUMENT & LAGAR

DOKUMENT
   bakgrund hule vf
   • våra samfälligheter
   adresskarta
   stadgar
   • om våra avgifter
   vägunderhåll, plan

ORDNINGSFRÅGOR MM
   • skötsel & ordning
   • regler falkenbergs
      kommun

   • hastighet vägar
   • bygga – prickad mark
   • naturreservat

Lagar som berör enskild väghållning

Länkar till respektive lagtexter:

Plan- och bygglagen
Lagen om förvaltning av samfälligheter
Anläggningslagen
Lag om upphävande av lagen om enskilda vägar
Bokföringslag (1999:1078)
Mervärdesskattelag (1994:200)
Inkomstskattelag (1999:1229)
Personuppgiftslag (1998:204)
Lag (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter